Messenger
Facebook
Instagram
Linkedin

kudo.mk

Тековен прекин

Ве известуваме дека, вашиот шопинг асистент kudo, престанува со работење до некој иден момент.

Причините за овој прекин се недостаток на финансии и ресурси за проширување на нови категории и одржување на пребарувачот, слабиот интерес и поддршка од сите страни и неможноста за понатамошен развој.

Ние ќе продолжиме да го развиваме kudo интерно, меѓутоа ваквиот развој ќе биде маргинален, па оттаму веројатноста за корисност и враќање во живот пак ќе биде ниска.

Доколку сте заинтересирани да помогнете, предложите или критикувате, можете тоа да го направите на [email protected] или на некоја од социјалните мрежи.

од тимот на Кудо.